Esempi di traduzioni

Kupní smlouva o prodeji bytové jednotky

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem bytové jednotky č.x  velikosti  x m2 a dispozici 3+kk, způsob využití: byt, typ jednotky: byt dále jen „bytová jednotka“, nacházející se v budově s č.p. x , v Praze x,  x , postavené na pozemku parc. č.x,  zapsané na LV č. x Bytová jednotka je zapsána na LV č. x,  s níž je neoddělitelně spjat spoluvlastnický podíl na společných částech shora uvedené budovy o velikosti x a ve stejném podílu i spoluvlastnický podíl na  shora uvedeném pozemku, vše zapsáno v k.ú. x , pro obec Praha, vedené Katastrálním úřadem Hl. Města Praha, Katastrální pracoviště Praha.

Contratto di compravendita di unità abitativa

Il venditore dichiara di essere unico ed esclusivo proprietario dell’unità abitativa n. x, di x mq, composta da 3 stanze con angolo cottura, di tipologia: appartamento, in seguito solo “appartamento”  situata nell’edificio n. civico x  a x, Praga x, costruita sul terreno con lotto catastale n. x, iscritto al registro catastale degli immobili sull´atto di proprietà n. x. L´appartamento è iscritto sull’atto di proprietà  n. x, si specifica che all’appartamento in oggetto sono indivisibilmente connesse le parti comuni dell’edificio di cui sopra, nella misura di x, e le parti comuni del terreno di cui sopra, tutto iscritto nel territorio catastale  x presso Ufficio Catastale del Comune di Praga, sportello di Praga.