Právní PŘEKLADY ITALŠTINA

Právní – PŘEKLADY ITALŠTINA

Právní PŘEKLADY ITALŠTINA – ukázky testů

Smlouva o převodu obchodního podílu

Úvodní prohlášení

 

Převodce prohlašuje, že je společníkem společnosti x s.r.o., se sídlem Praha x,, PSČ: x, IČ: x, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle C., vložka x. Tyto skutečnosti jsou doloženy výpisem z obchodního rejstříku. Základní jmění společnosti je 200.000,- Kč a je splaceno v plné výši.

 

Dichiarazione introduttiva

 

Il cedente dichiara di essere socio della società x  s.r.o., sede legale Praga x,  CAP,  codice di identificazione: x , iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso il Tribunale municipale di Praga, sezione C, iscrizione  x. Questi fatti sono dimostrati con l’ estratto del registro commerciale.  Il capitale sociale della società pari a 200.000,- CZK  è stato completamente pagato.

 

 

***

 

Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů pro dobu po rozvodu

XY

narozená dne ..rč. ..

bytem ..

dále jen „manželka“

a

XY

..

narozený dne rč. …

bytem …

dále jen „manžel“

(společně dále též „smluvní strany“ či „manželé“)

uzavírají tímto ve smyslu ustanovení § 24a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů pro dobu po rozvodu

I.

Preambule

 1. Manželé spolu dne … 2002 uzavřeli manželství v …. Z jejich manželství se dne .. 2002 narodil syn …, dne … 2004 dcera .. a dne … 2008 dcera … (společně dále též „nezletilé děti“).
 2. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají za účelem vypořádání veškerých vzájemných majetkových vztahů pro dobu po rozvodu. Současně je jimi uzavírána dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu před a po rozvodu.

Accordo di regolazione dei rapporti patrimoniali reciproci per il periodo successivo al divorzio

 

XY

Nata il …

Codice di nascita …

Residente in …

 Nel prosieguo  moglie

e

XY

Nato il …

Codice di nascita …

Residente in ..

Nel prosieguo marito

(insieme anche parti o coniugi)

Stipulano, ai sensi dell’art. 24a della legge n. 94/1963 sul diritto di famiglia nel testo vigente, nel giorno, mese ed anno sotto indicati, il presente

accordo di regolazione dei rapporti patrimoniali reciproci per il periodo successivo al divorzio:

I

Premessa

 1. I coniugi hanno contratto matrimonio in data … 2002, presso il comune .., …. Dal matrimonio in data … 2002 è nato un figlio, .., in data … 2004 è nata una figlia, .. e in data … 2008 è nata un’altra figlia, … (nel prosieguo figli minorenni).
 2. Il presente accordo è stipulato dalle parti al fine di regolare tutti i loro rapporti patrimoniali reciproci per il periodo successivo al divorzio. Le parti stipulano, inoltre, un accordo per la regolazione dei rapporti nei confronti dei figli minorenni per il periodo precedente e per quello successivo al divorzio.

 

***

DALŠÍMI ČASTO PŘEKLÁDANÝMI PRÁVNÍMI TEXTY JSOU:

 •  Smlouva o převodu vlastnických práv
 •  Doklad o ekologické likvidaci vozidla
 •  Záznam o dopravní nehodě
 • Zápis z výslechu na policii
 •  Potvrzení o rozvodu
 •  Potvrzení o nabytí právní moci
 • Smlouva o půjčce