ČÁSTÉ DOTAZY

ČASTÉ DOTAZY

soudní tlumočník italštiny

Kdo je soudní tlumočník italštiny s právem provádění ověřených překladů?

Soudní tlumočník italštiny je osoba jmenovaná soudem na základě zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Prováděcím předpisem k tomuto zákonu je vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Soudní tlumočník italštiny s právem provádět úřední překlad je zapsán v seznamu soudu místně příslušnému jeho bydlišti.

Co je to ověřený překlad (soudní překlad/úřední překlad)?

Ověřený překlad českého nebo italského dokumentu je pouze překlad, který vyhotovil  soudní tlumočník italštiny. Ostatní osoby nejsou oprávněny ověřený překlad provádět. Stejná pravidla platí i pro tlumočení úředních aktů, jakými jsou třeba soudní jednání, svatební obřady nebo třeba uznání otcovství a další matriční úkony.

 

Jak vypadá ověřený překlad z ciziho jazyka, v našem případě ověřený překlad z italštiny?

Soudní tlumočník italštiny k originálu či ověřené kopii dokladu připojí jím provedený úřední překlad a tlumočnickou doložku. V doložce soudní tlumočník prohlásí, že překlad textu souhlasí s přiloženým dokumentem a připojí otisk pečeti (razítka).Ve výjimečných případech lze provést překlad dokumentu, který není originálem ani ověřenou kopií.

Kde mohu pořídit ověřenou kopii listiny, ze které potřebuji ověřený překlad do italštiny příp. ověřený překlad z italštiny do češtiny?

Listinu, kterou necháváte soudnímu tlumočníkovi přeložit a ke které je připnut ověřený překlad do italštiny nebo ověřený překlad z italštiny do češtiny, musíte obvykle odevzdat příslušným úřadům a tím o ní nenávratně přijdete. Abyste předešli ztrátě dokladu je možné si Váš originál dokladu ponechat (nejčastěji rodný list, vysvědčení apod. ), a nechat si vyhotovit úřední překlad ověřené kopie tohoto dokladu. Kopie listin ověřují notáři, někteří advokáti, všechny pošty a obecní a městské úřady (v rámci poboček CZECH POINT).

Co je to doložka soudního tlumočníka?

Doložka soudního tlumočníka je text, který soudní tlumočník opatří kulatým úředním razítkem a svým podpisem, kterým stvrzuje, žepřeklad souhlasí s přiloženým dokumentem. Tlumočnická doložka je napsána v jazyce do kterého se překládá. Je zde také uvedeno číslo, pod kterým soudní tlumočník italštiny  zapsal překlad do tlumočnického deníku.

Co je to ověření / legalizace dokladu o studiu určeného do Itálie?

Legalizace je uznání vyšokoškolského vzdělání České republiky pro zahraniční. Legalizaci  dokladu o studiu určeného pro Itálii a ostatní země provádí Ministerstvo školství.

Co je to vyšší ověření /superlegalizace?

Superlegalizace, neboli vyšší ověření. Provedení superlegalizace cizozemské veřejné listiny, tedy její opatření legalizační doložkou zastupitelského úřadu ČR, kterou se potvrzuje, že daná listina byla vystavena či ověřena oprávněnou osobou, resp. příslušným úřadem. Superlegalizace cizozemské veřejné listiny spočívá v ověřování pravosti podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na této veřejné listině. Superlegalizace se nevyžaduje v případě, že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána. Takovou mezinárodní smlouvou je například Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961, která odstranila mezi smluvními státy požadavek superlegalizace a nahradila jej zvláštní doložkou, která se nazývá apostila. V tomto případě tedy listina nemusí být ověřena zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, ale konečné ověření provádí v zemi, ve které byla listina vystavena, tzv. apostilní orgán. Informaci o tom, zda je třeba provedení superlegalizace nebo zajištění apostily, je možné zjistit telefonickým dotazem na zastupitelském úřadu ČR.

Někdy není třeba listinu vůbec ověřovat. Jedná se o případy, kdy ve vztahu mezi ČR a konkrétním státem platí dvoustranná mezinárodní smlouva, která upravuje osvobození od ověření. Seznam smluv o právní pomoci, které upravují osvobození od ověření, lze najít na webové stránce Ministerstva spravedlnosti, část Mezinárodní vztahy, Informace.

Pokud je třeba v cizím státě předložit listinu vydanou českým orgánem, doporučuje se nejdříve zjistit, zda orgán, kterému bude listina předložena, ověření požaduje. V kladném případě platí o ověřování obdobně to, co bylo uvedeno shora. O superlegalizaci může požádat každá osoba, která předloží listinu. Pokud je žadatel o provedení vyššího ověření státním občanem ČR a nemá možnost požádat o předchozí ověření přímo příslušné úřady cizího státu nebo jeho žádost by byla spojena s velkými potížemi, může požádat přímo nebo prostřednictvím konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR příslušný zastupitelský úřad ČR o zajištění potřebného ověření u cizích úřadů a o superlegalizaci zastupitelským úřadem. Musí se zavázat, že uhradí náklady s vyřízením jeho žádostí spojené. Požádat lze osobním či písemným stykem se zastupitelským úřadem.

Co je to normostrana překladu do italštiny / z italštiny?

soudní tlumočník italštiny

Normostrana (zkráceně NS) je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (symbolů a mezer) (někdy je mylně používáno úhozů), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu. Normostrany se využívají při překladech a v publicistice.

Postup při ověřování listin vydaných nebo ověřených orgánem ČR pro jejich použití v cizině (zdroj: MZV)

Má-li být v cizině uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR, nebo která byla před ním podepsána (dále jen “listina”), je ve většině států třeba, aby tato listina byla opatřena vyšším ověřením příslušného orgánu státní správy ČR a následně superlegalizována zastupitelským úřadem státu, ve kterém má být listina použita. Výjimky z povinnosti superlegalizace vyplývají z mezinárodních smluv.

Vyšší ověření připojí k listině na žádost občana ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal (např. ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo zdravotnictví či ministerstvo obrany), popř. jiný instančně nadřízený orgán (např. městský úřad). Následně připojí své vyšší ověření na listinu referát legalizace konzulárního odboru MZV ČR. Nakonec listinu ověřuje zastupitelský úřad státu, ve kterém bude použita. Ověření na zastupitelském úřadě cizího státu se nazývá   superlegalizace. Výjimka z povinnosti superlegalizace platí, pokud listina má být použita ve státě, se kterým má Česká republika uzavřenu příslušnou bilaterální smlouvu. Seznam těchto smluv lze nalézt na webové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR  www.justice.cz.

Je-li stát, kde bude listina použita, smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin  ze dne 5. října 1961, provádí MZV konečné ověření listiny formou tzv. apostily, pokud je tato listina vydaná orgány státní správy nebo jinými orgány. U listin vydaných justičními orgány a listin vydaných nebo ověřených notáři provádí konečné ověření Ministerstvo spravedlnosti ČR. Haagská úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin byla publikována sdělením MZV č. 45/1999 Sb. a příslušné informace lze nalézt  na webové stránce www.hcch.net.

 

 

Ověřování listin, které jsou následně určeny k překladu do italštiny soudním tlumočníkem jazyka italského.

K nejčastěji ověřovaným listinám, které jsou legalizovány na referátu legalizace MZV patří:

1.     Matriční doklady (rodný list, úmrtní list, oddací list) a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Ø     duplikát rodného listu vydaný příslušným matričním úřadem dle místa narození v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb. (vzory matričních tiskopisů lze nalézt v příloze č. 2 k této vyhlášce) musí být předem ověřen úřadem s rozšířenou působností nebo krajským úřadem podle § 28 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Seznam těchto úřadů je stanoven vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů s rozšířenou působností (část druhá).

Ø     duplikát oddacího listu vydaný příslušným matričním úřadem dle místa uzavření sňatku v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb. (vzory matričních tiskopisů lze nalézt v příloze č. 2 k této vyhlášce) musí být předem ověřen úřadem s rozšířenou působností nebo krajským úřadem podle § 28 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Seznam těchto úřadů je stanoven vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů s rozšířenou působností (část druhá).

Ø     duplikát úmrtního listu vydaný příslušným matričním úřadem dle místa úmrtí v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb. (vzory matričních tiskopisů lze nalézt v příloze č. 2 k této vyhlášce) musí být předem ověřen úřadem s rozšířenou působností nebo krajským úřadem podle § 28 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Seznam těchto úřadů je stanoven vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů s rozšířenou působností (část druhá).

Ø     vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželstvívydané příslušným úřadem dle místa posledního trvalého bydliště v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb. (vzory matričních tiskopisů lze nalézt v příloze č. 2 k této vyhlášce) musí být předem ověřen úřadem s rozšířenou působností nebo krajským úřadem podle dle § 28 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Seznam těchto úřadů je stanoven vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů s rozšířenou působností (část druhá).

Příklad:  rodný list a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydané Městským úřadem v Českém Brodu ověří Krajský úřad Středočeského kraje v Praze,
oddací list vystavený Úřadem městské části v Praze 1 ověří Magistrát hlavního města Prahy.

2.     Doklady o studiu – originály studijních dokladů nebo jejich kopie, jejichž pravost je ověřena notářem či obecním úřadem musí být poté ověřeny na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 7, 118 01 Praha 1, tel.: 257 193 111.

3.     Zdravotní doklady – musí být předem ověřeny Ministerstvem zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 10 Praha 2, tel.: 224 972 101.

4.     Rejstřík trestů – na základě žádosti o výpis z Rejstříku trestů je možné požádat na Rejstříku trestů ČR, Soudní 1, Praha 4, tel.: 244 006 111, o výpis z evidence Rejstříku trestů. Tento elektronický výpis musí obsahovat v levém dolním rohu otisk hranatého razítka v modré barvě. Výpis v této podobě může být následně ověřen na referátu legalizace KO MZV ČR.

5.     Obchodní listiny (faktury, osvědčení o původu zboží atd.) – musí být potvrzeny nebo vidimovány Hospodářskou komorou ČR, Freyova 27, Praha 9, tel.: 266 721 378, 266 721 370.

6.     Listiny vydané finančními orgány– informaci naleznete na webové stránce Ministerstva financí ČR – www.cds.mfcr.cz

Pokud je původní listina již pro stát působnosti opatřena potřebnými ověřeními (legalizačními doložkami či apostilní doložkou), lze na žádost ověřit i její úřední překlad vyhotovený soudním znalcem – překladatelem zapsaným u kteréhokoliv soudu v ČR.. Následuje vyšší ověření Ministerstvem spravedlnosti a ověření referátem legalizace konzulárního odboru MZV.

Referát legalizace MZV vyměřuje v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatek za vyšší ověření listiny (tzn. za ověření otisků úředních razítek a úředních podpisů) vydané příslušným orgánem ČR ve výši 100,- Kč ve formě kolkové známky (k dostání na každé pobočce České pošty, a.s.).

SVATBA ČEŠKY S ITALEM, SVATBA ČECHA S ITALKOU

Pokud jeden ze snoubenců neovládá český jazyk, musí být svatební obřad tlumočit soudní tlumočník do italštiny.

Italský/á občan/ka který, má v úmyslu vstoupit do manželství s občanem/kou ČR na území České republiky, musí zažádat na velvyslanectvíItálie V Praze (přibližně měsíc před plánovaným sňatkem) tzv. Nulla Osta (Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství). K jeho získání jsou nezbytné následující doklady:

1)      Výpis z rodného listu (ve kterém figurují jména obou rodičů) vydaný příslušným italským obecním úřadem (popř. zápisem do AIRE), opatřený apostilou z Prefektury a přeložený
do českého jazyka soudním tlumočníkem.

2)      Souhrné osvědčení (obsahující potvrzení o občanství, trvalém pobytu a svobodném stavu) vydané italským obecním úřadem místa trvalého bydliště (popř. zápis v AIRE) opatřený tzv. apostilou z Prefektury a přeložený soudním tlumočníkem  do češtiny.
Poznámka: Občané zapsaní v AIRE si mohou vyžádat toto osvědčení (ve formě třech jednotlivých osvědčení o svobodném stavu, občanství a trvalém pobytu, a po zaplacení příslušných poplatků) přímo na zdejším velvyslanectví: v tomto případě místní úřady přijmou takto vystavený doklad i bez apostilní doložky.

Výše zmíněné doklady budou navráceny žadateli spolu s osvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství a následně je předložit danému obecnímu úřadu, před kterým se bude sňatek uzavírat.

Český/á snoubenec/ka musí předložit i následující dokumenty, které budou uchovány
na velvyslanectví:

1)      rodný list;

2)  osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství obsahující záznam o občanství, místě bydliště a svobodném stavu.

Poznámka: Na rozdíl od manželství uzavřeného v Itálii, pro manželství uzavřené
před kompetentním úřadem v České republice, není nutná svatební ohláška.

Jakmile bude manželství uzavřeno, je nezbytné zažádat na tomto velvyslanectví o jeho přepis na příslušném italském obecním úřadu. K tomu je nutné předložit na konzulárním oddělení: oddací list (originál) vystavený českým matričním úřadem, orazítkovaný Krajským úřadem* a apostilovaný Ministerstvem zahraničních věcí ČR, vyplněnou žádost (lze stáhnout na těchto stránkách v sekci Formuláře) a doklad o totožnosti.

* V případě uzavření sňatku na území hlavního města Prahy a Brna jsou kompetentními úřady Magistrát HL.M. Prahy a Magistrát M. Brna.

SVATBA ČEŠKY S ITALEM, SVATBA ČECHA S ITALKOU – AIRE

Italský/á občan/ka s trvalým pobytem v ČR a zapsaný v AIRE, který má v úmyslu uzavřít manželství s občanem/kou ČR v Itálii, musí, společně se svým snoubencem/kou, zažádat na konzulárním oddělení velvyslanectví Itálie v Praze o svatební ohlášku.

Svatební ohlášky zůstanou vyvěšené na nástěnce konzulárního oddělení minimálně po dobu
11 dní a poté, po zaplacení příslušných konzulárních poplatků, bude vystaveno osvědčení
o právní způsobilosti k uzavření manželství (osvědčení o uskutečnění ohlášek), které je nutné předložit příslušnému obecnímu úřadu v Itálii, před kterým se bude sňatek odehrávat.

Český/á snoubenec/ka musí kromě platného dokladu o totožnosti předložit následující doklady:

1)      rodný list;

2)      osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Oba doklady musí být opatřeny vyšším správním ověřením z Krajského úřadu* a apostilou z Ministerstva zahraničních věcí ČR a přeloženy do italského jazyka soudním tlumočníkem uznaným velvyslanectvím Itálie v Praze.

Konzulární oddělení zajistí, po zaplacení příslušných poplatků, ověření podpisu tlumočníka.

Tyto dokumenty budou následně odevzdány příslušnému italskému obecnímu úřadu,
před kterým se bude sňatek odehrávat.

* na území hlavního města Prahy a Brna jsou kompetentními úřady Magistrát HL.M. Prahy a Magistrát M. Brna.

Co to je ´´apostila´´? To je tzv. superlegalizace, razítko, které zajišťuje právní platnost daného dokumentu i v jiné zemi, než v které bylo vydáno.

Pro vystavení apostilační doložky na potvrzení o rodinném stavu je kompetentním úřadem Ministerstvo zahraničních věcí ČR, legalizační oddělení, Toskánský palác, Hradčanské náměstí 5, 118 00  Praha 1.

ROZVOD ČEŠKY S ITALEM, ROZVOD ČECHA S ITALKOU

Pro zápis rozvodového rozsudku vystaveného Krajským soudem ČR je nezbytné doložit na konzulární oddělení následující dokumenty:

  1. rozvodový rozsudek vystavený Krajským soudem (originál),  který nabyl právní moci (opatřený příslušným razítkem), apostilovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR a přeložený do italštiny soudním překladatelem uznaným Italským Velvyslanectvím;
  2. osvědčení dle článku 39 Nařízení rady č. 2201/2003 z 27 listopadu 2003 vydaný stejným soudem, který vynesl rozsudek, apostilovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR a přeložený do italštiny, pokud již není přímo vydán v italském jazyce;
  3. příslušná žádost o přepis vyplněná, s datem, podepsaná a předložená společně s kopií dokladu o totožnosti žadatele.

 

NAROZENÍ DÍTĚTE RODIČI ITALSKÉ NÁRODNOSTI

Děti italských občanů mají od narození italské občanství, i v případě, že pouze jeden z rodičů je italský občan, a to i tehdy narodily-li se v zahraničí a mají-li i jiné státní občanství. Z tohoto důvodu musí být jejich narození zaregistrováno v Itálii.

Pro zapsání narození je nutné přinést na konzulární oddělení rodný list dítěte opatřený vyšším správním ověřením od Krajského úřadu* a tzv. apostilou z Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Rodný list není nutno překládat: O překlad a následné přeposlání na příslušný italský obecní úřad se postará konzulát.

V případě, že se jedná o dítě nesezdaných rodičů, je nutné předložit, kromě již výše zmíněné dokumentace, také Zápis o určení otcovstvívydaný přislušným matričním oddělením, který musí být opatřený vyšším správním ověřením od Krajského úřadu* a tzv. apostilou Ministerstva zahraničních věcí ČR a přeložený do italského jazyka soudním tlumočníkem uznaným tímto velvyslanectvím Itálie v Praze. Podpis tlumočníka musí být pak následně ověřen na konzulátě (po zaplacení příslušného poplatku).

* V případě narození na území hlavního města Prahy a Brna jsou kompetentními úřady Magistrát HL.M. Prahy a Magistrát M. Brna.

Zdroj: Italské velvyslanectví v Praze

 

Jak se stát soudním tlumočníkem?

Odborné podmínky pro jmenování tlumočníkem

Správní orgány příslušné podle § 3 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o znalcích a tlumočnících“) ke jmenování tlumočníků – tj. ministr spravedlnosti a předsedové krajských soudů považují za splnění podmínky pro jmenování tlumočníkem podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o znalcích a tlumočnících pouze splnění speicifických podmínek, kterými jsou například vysokoškolské vzdělání, právní vzdělání a dostatečně dlouhá překladatelská praxe.

.

 

Ing. Martina Donzello  – překlady a tlumočení – tel. 775 933 382.

překlad do italštiny