Občanství ČR

Občanství České republiky

(české občanství)

Jak získat občanství České republiky?

Udělení státního občanství České republiky
Státní občané cizího státu s trvalým pobytem na území České republiky mají možnost nabýt státní občanství České republiky udělením. Na udělení občanství není právní nárok.

Státní občanství České republiky může (nikoli musí) Ministerstvo vnitra na žádost udělit pouze osobě (cizinci nebo osobě bez státního občanství), která splňuje současně následující předpoklady:

 

Co je třeba předložit:
Z žádosti o udělení českého státního občanství musí být patrné, kdo ji podává, které věci se týká, co sleduje a kterému orgánu je určena. Dále by měla být podepsána a datována a také je vhodné ji i stručně odůvodnit. Z žádosti dále musí být patrné, zda a z jakých důvodů žadatel žádá o prominutí splnění podmínek pro udělení státního občanství České republiky.

K žádosti je třeba připojit následující doklady:

 • rodný list,
 • oddací list
 • doklad o rozvodu manželství
 • úmrtní list zemřelého manžela
 • výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem cizího státu nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost žadatele, nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti, jde-li o cizí stát, kde žadatel v posledních 10 letech pobýval po kratší dobu nebo cizí stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává či jej odmítá žadateli vydat, tyto doklady nesmí být starší než 6 měsíců,
 • životopis, zpracovaný volnou formou v českém jazyce, ve kterém uvede zejména údaje o pobytu na území České republiky, včetně délky zahraničních pobytů během této doby, pracovní nebo jiné výdělečné činnosti a studiu v České republice a rodinném a společenském životě,
 • doklad o absolvování zkoušky znalosti z českého jazyka, základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky pro účely udělování státního občanství nebo doklady, které prokáží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, nebo že jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka nebo znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky, nejedná-li se o žadatele mladšího 15 nebo staršího 65 let,
  doklady, které prokazují pobyt žadatele na území České republiky a jeho pobyty v zahraničí,
  potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že žadatel nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky.
 • doklady prokazující zdroje žadatelových finančních prostředků sloužících k zajištění jeho životních potřeb v České republice, zejména
 • potvrzení o tom, že je příjemcem starobního, invalidního nebo jiného důchodu,
 • doklady, které prokazují příjmy manžela nebo partnera, pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán,
 • doklady, že disponuje příjmy ze zahraničí,
 • do doby nabytí účinnosti právní úpravy zřízení jednoho inkasního místa žadatel o udělení státního občanství České republiky připojí k žádosti rovněž potvrzení, že nemá nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení evidovaný u příslušného orgánu sociálního zabezpečení a nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění evidovaný u příslušné zdravotní pojišťovny.

Žadatel, který v České republice vykonává nebo vykonával závislou práci, k žádosti dále připojí:

 • potvrzení o svém zaměstnání včetně informace o výši příjmu,
  pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání, případně další podklady prokazující pracovní aktivity žadatele, kterým se v České republice v minulosti věnoval.
 • Žadatel, který studuje nebo v minulosti na území České republiky studoval, k žádosti dále připojí
 • potvrzení o studiu,
  poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium.
 • Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo tzv. Apostillou), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce (u dokladů vydaných orgány Slovenské republiky se překlad do českého jazyka nevyžaduje).

Ministerstvo vnitra si může od žadatele vyžádat další doklady týkající se například jeho pracovní a podnikatelské činnosti (pracovní smlouvy, výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, daňová přiznání aj.), veřejného zdravotního pojištění a plnění povinností na úseku daní, odvodů, poplatků a sociálního zabezpečení.

Manželé mohou podat společnou žádost o udělení českého státního občanství.

Rodiče, popř. jeden z nich, mohou zahrnout do své žádosti o udělení českého státního občanství i dítě mladší 18 let.

Dítěti mladšímu 18 let lze udělit české státní občanství samostatně (lze pro něj podat samostatnou žádost) na základě žádosti zákonného zástupce. Postup je stejný jako u žádosti rodičů, ve které je již dítě zahrnuto.

Pokud je do žádosti zahrnuto dítě starší 15 let, resp. je podána samostatná žádost pro dítě straší 15 let, musí být k takové žádosti doložen souhlas dítěte.

Pokud žádost o udělení státního občanství České republiky podává jen jeden z rodičů dítěte, může do žádosti dítě zahrnout pouze se souhlasem druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže druhý rodič vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před správním orgánem, u něhož je žádost podána. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

 

Formuláře
Předepsaný tiskopis – “Dotazník k žádosti o udělení státního občanství České republiky“, který žadatel obdrží a vyplňuje na úřadu příslušném k podání žádosti.

Zdroj: ministerstvo vnitra