Ministerstvo spravedlnosti – ověření pro Itálii

Ministerstvo spravedlnosti – ověření pro Itálii

Ministerstvo spravedlnosti – ověření pro Itálii – Má-li být v cizím státě uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR, nebo která byla před ním podepsána (dále “listina”), je ve většině států nutné, aby tato listina byla tzv. superlegalizována. Výjimky z povinnosti superlegalizace vyplývají z Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin – dále “Úmluva
o Apostile” (viz níže bod IV), a z některých dvoustranných mezinárodních smluv o právní pomoci (viz níže bod V).

 

Smyslem superlegalizace i Apostily je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena určitým justičním nebo správním orgánem ČR anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.

Tímto způsobem se ověřují pouze veřejné listiny (např. výpis z obchodního či živnostenského rejstříku, notářsky ověřené kopie, notářské doložky úředně ověřující podpis určité osoby, apod.). Neověřují se tak soukromé listiny (mezi ně patří např. i obyčejná, tj. neověřená kopie veřejné listiny; plná moc, na níž nebyl úředně ověřen podpis osob, apod.).

 

Správní poplatek

Za ověření listiny se na Ministerstvu spravedlnosti ČR vybírají správní poplatky:

1) za APOSTILNÍ DOLOŽKU (APOSTILU) ve výši 100,- Kč ve formě kolku (jeden kolek za ověření jednoho razítka).

2) za VYŠŠÍ OVĚŘENÍ LISTIN ve výši 30,- Kč ve formě kolku (jeden kolek za ověření jednoho razítka).

Pozn: Pokud jsou na jedné listině ověřovací doložky např. dvou notářů vztahující se
k podpisům dvou odlišných osob, jsou potřeba 2 kolky. Pokud jsou však na jedné listině dvě ověřovací doložky od stejného notáře vztahující se k podpisům dvou odlišných osob, postačí 1 kolek.

Kolky lze získat například na poště nebo jiném místě, kde se prodávají známky (některé trafiky). Upozorňujeme, že kolky nelze získat na Ministerstvu spravedlnosti ČR!

 

Postup ověřování na Ministerstvu spravedlnosti ČR

 

A. Ověřování dokumentů v osobním styku

Ověřování je na Ministerstvu spravedlnosti ČR vyřizováno během úředních hodin na počkání (do 10 dokumentů). Při počtu nad 10 ks budou dokumenty připraveny k vyzvednutí dle individuální domluvy. Osobní přítomnost žadatele, resp. osoby, na jejíž jméno je doklad vystaven, není nutná.

 

Pracoviště pro ověřování listin: Na Děkance 3, 128 10 Praha 2

Telefon: 221 997 473, 221 997 914, 221 997 935, 221 997 938

E-mail: moc@msp.justice.cz

 

Úřední hodiny:

pondělí a středa: 8:00 – 12:00 hod.  a  13:30 – 17:00 hod.

úterý a čtvrtek:  8:00 – 12:00 hod.

 

B. Ověřování dokumentů v poštovním styku

 

Poštovní adresa (centrální podatelna):

Ministerstvo spravedlnosti ČR

mezinárodní odbor civilní

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

 

Ověření listin lze provést i na základě písemné žádosti zaslané v poštovní styku.

 

Žadatel v průvodním dopisu (žádosti) uvede:

a) stát, ve kterém bude listina použita

b) svoji přesnou adresu, na kterou bude ověřená listina zaslána

c) telefonní číslo, event. e-mailovou adresu

d) potřebný počet kolků (volně vložených do obálky)

e) připojí vlastní listinu (event. již opatřenou potřebným předchozím ověřením)

 

Žádosti o Apostilu nebo vyšší ověření zasílané poštou je třeba adresovat na centrální podatelnu ministerstva: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, nikoli na adresu detašovaného pracoviště.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

 

Martina D. Šubrtová

www.prekladyitalstina.eu

 

kontakt na tlumočníka italština

kontakt na tlumočníka italština