Povolení k pobytu občana Itálie v České republice

Povolení k pobytu občana Itálie v České republice

EUROPRACOVIŠTĚ

Od 01.06. 2015 budou všichni občané Evropské unie a jejich rodinné příslušníci s pobytem v Praze, okresech Praha- východ a Praha – západ, odbavováni výlučně na pracovišti Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10 – Michle.

Toto nové EUROPRACOVIŠTĚ umožní občanů Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům vyřídit veškerou agendu na jednom místě bez ohledu na to, zda se jedná o občana s přechodným či trvalým pobytem.

Občan EU je občan Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Španělska a Švédska. Obdobná práva se vztahují též na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

 

Potvrzení o přechodném pobytu občana EU

Potvrzení o přechodném pobytu není podmínkou pobytu občana EU na území ČR, je proto ponecháno na jeho vůli, zda o vydání tohoto potvrzení požádá či nikoliv.

Potvrzení o přechodném pobytu se vydá na žádost občana EU, který hodlá pobývat na území ČR déle než 3 měsíce a neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil veřejný pořádek.

 

Žádost o vydání Potvrzení o přechodném pobytu se podává na tiskopisu Žádost o potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie.

 

Náležitosti žádosti:

 

·         cestovní doklad (tj. i průkaz totožnosti občana EU),

 

·         doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou činnost anebo studium,

 

·         1 fotografie,

 

·         doklad o zdravotním pojištění (nevyžaduje se, je-li účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost),

 

·         doklad o zajištění ubytování na území ČR.

 

Narodí-li se na území ČR občan EU, vztahují se na něj stejná pravidla, jako na všechny občany EU a jeho zákonný zástupce tedy není povinen pro jeho pobyt na území CR žádat o žádné pobytové oprávnění.


Dítě narozené na území

Pokud narozený občan EU bude na území ČR pobývat po dobu delší než 3 měsíce, může jeho zákonný zástupce pro narozeného občana EU požádat na pracovišti MV ČR, u kterého má hlášen pobyt, o Potvrzení o přechodném pobytu občana EU.

 

Náležitosti žádosti jsou:

cestovní doklad; lze nahradit předložením cestovního dokladu cizince (zákonného zástupce), ve kterém je dítě zapsáno

2 fotografie

doklad o zdravotním pojištění

doklad o zajištění ubytování

doklad potvrzující, že je dítě rodinným příslušníkem občana EU (rodný list) – pokud bude žádat o vydání potvrzení jako rodinný příslušník občana EU, který bude na území pobývat společně s občanem EU

 

Zdroj: ministerstvo vnitra