Svatba

Svatba

(svatba s občanem Itálie)

Tlumočení svatby do italštiny

Pokud je jeden ze snoubenců Ital a  neovládá český jazyk, je nutné aby u svatebního obřadu byl přítomen soudní tlumočník (italského jazyka) zapsaný v seznamu tlumočníků. Stupeň zvládnutí českého jazyky závisí na posouzení matrikáře. Úředník matričního odboru příslušné obce rozhodne zda snoubenec může obřadu porozumět. Toto pravidlo platí i pro církevní obřady. U církevních obřadů může být někdy tímto tlumočníkem do italštiny sám kněz.

 

LISTINY, které je třeba předložit matrice ke sňatku s cizincem

  • rodný list
  • doklad o státním občanství (cestovní pas)
  • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (vydá příslušný úřad státu, jehož je žadatel/ka občanem).
  • potvrzení o osobním stavu a bydlišti, vdovec nebo vdova předloží úmrtní list zemřelého manžela/ky, rozvedený nebo rozvedená předloží pravomocný rozsudek o rozvodu.

Všechny doklady musí být přeloženy úředním překladatelem italštiny do českého jazyka. Se státy, s nimiž není uzavřena mezistátní dohoda, je nutno všechny doklady superlegalizovat na ZÚ ČR v příslušném státě, nebo je nutno tyto doklady ověřit apostilní doložkou státu, který doklad vydal.

 

 

(svatba v zahraničí  – Itálii)

 

Postup při registraci sňatku uzavřeného v zahraničí

Sňatek uzavřený před úřady cizího státu se registruje formou zápisu do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno – střed. Žádost o zápis do zvláštní matriky lze podat prostřednictvím kteréhokoli matričního úřadu na území České republiky (v hl, m. Praze úřady městských části Praha 1 – 22) nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, případně přímo u Úřadu městské části Brno – střed.

Žádost o registraci se podává na příslušném tiskopisu, který žadatel vyplní ve spolupráci s úřadem, u něhož bude podána.

K žádosti se přiloží:

 

1)    cizozemský oddací list

opatřený příslušný, vyšším ověřením (Apostille, superlegalizace). Upozorňujeme, že vyšší ověření lze zpravidla získat pouze na území státu, který oddací list vystavil a bez tohoto ověření nemá cizozemský oddací list na území České republiky náležitosti veřejné listiny. Podrobnější informace o tom, u kterého úřadu v dané zemi lze vyšší ověření získat, poskytne matrikář úřadu, před nímž se manželství uzavírá (v jednotlivých státech se právní většinou se jedná o vyšší úřady na úrovni ministerstev nebo úřady spravující větší územní celky – spolkové země, kantony atd.)

– opatřený úředním překladem do českého jazyka – optimální je pořídit překlad soudním tlumočníkem na území České republiky. Jestliže je žádost podávána prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR, lze požádat zastupitelský úřad o ověření správnosti překladu pořízeného v zahraničí.

 

2)    doklad o státním občanství České republiky – státní občanství lze doložit občanským průkazem, cestovním dokladem, osvědčením nebo potvrzením o státním občanství České republiky

3)    další doklady, které jsou potřebné k ověření správnosti matričních skutečností zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat doklady uvedenými v bodech 1 nebo 2 – tyto doklady se liší podle okolností jednotlivého případu (jedná se např. o rodné listy manželů, rozsudky o rozvodu předchozího manželství apod.). Přesné instrukce žadateli sdělí matriční úřad, u něhož bude podána žádost o registraci.

Po zápisu manželství do zvláštní matriky bude žadateli vystaven český oddací list, který je nezbytný pro vydání nového občanského průkazu (změna rodinného stavu, event. změna příjmení) nebo nového cestovního dokladu.

Poznámka: Upozorňujeme, že cizozemský matriční doklad se po zápisu manželství do zvláštní matriky žadateli nevrací. Je proto vhodné pořídit pro účel registrace ověřenou kopii oddacího listu (nejdříve však poté, co je připojeno vyšší ověření) nebo vyžádat při uzavření manželství jeden originál oddacího listu navíc.

Užitečné odkazy:

www.stred.brno.cz – web Úřadu městské části Brno – střed – matrika manželství uzavřených v cizině

www.prekladyitalstina.eu – SOUDNÍ TLUMOČNÍK ITALŠTINY OPRÁVNĚNÝ PŘELOŽIT VAŠE DOKLADY

 

ing. Martina Šubrtová tel. 775 933 382