Italské občanství

Italské občanství / Občanství Itálie

 a občanství České republiky

 

dvojí statní občanství 

 

Italské občanství. Podle § 17 odst. 1 zákona č.40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění jeho novelizace provedené zákonem č.357/2003 Sb., která nabyla účinnosti od 29.10.2003.

Státní občan České republiky pozbývá státní občanství České republiky dnem, kdy na základě výslovného projevu vůle (žádost, prohlášení, souhlas nebo jiný úkon směřující k nabytí cizího státního občanství) dobrovolně nabyde cizí státní občanství.

K pozbytí státního občanství České republiky nedojde v případech, kdy došlo k nabytí cizího státního občanství v souvislosti s uzavřením manželství se státním občanem cizího státu, za předpokladu, že došlo k nabytí cizího státního občanství manžela za trvání manželství.”

K pozbytí státního občanství České republiky nedojde ani v případech, kdy k nabytí státního občanství došlo narozením.

Informace k novému zákonu o státním občanství České republiky (stav od 1.1.2014)

Nová právní úprava na úseku státního občanství, tj. zákon č. 186/2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), přináší od 1.1.2014 následující základní změny.

Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence dvojího (či vícerého) státního občanství pro české státní občany. V nové právní úpravě tak je jednoznačně akcentován trend, který se v oblasti státního občanství stále více uplatňuje i v jiných evropských státech.

Od 1.1.2014 již není součástí právního řádu České republiky ustanovení, podle kterého čeští státní občané nabytím cizího státního občanství na vlastní žádost pozbývají automaticky své dosavadní české státní občanství, resp. takovým osobám bude tato nová právní norma umožňovat v plné míře disponovat tzv. dvojím státním občanstvím.

Jediným zákonným způsobem pozbytí českého státního občanství bude od 1.1.2014 jeho pozbytí na základě prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky (§ 40 zákona o státním občanství České republiky). O prohlášení o pozbytí státního občanství České republiky již nebudou nadále rozhodovat zastupitelské úřady, nýbrž krajské úřady.

 

Soudní tlumočník italštiny pro Vás vyhotoví všechny potřebné doklady nutné k získání českého nebo italského občanství.

 

Včetně překladu listin s apostilou.

 

Co je potřeba k získání italské občanství? Detailní informace podává velvyslanectví Itálie v Praze, v Nerudově ulici 20.

 

občanství Itálie

občanství Itálie

Zákon o státním občanství České republiky nabyl účinnosti dne 1.1.2014. Nabytím jeho účinnosti se zároveň zrušuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tlumočník jazyka italského v Praze

Martina Donzello