Svatba

Tlumočník italštiny tlumočí svatební obřad v případě, že jeden ze snoubenců nebo svědků neovládá český jazyk. 

Tlumočení svatebního obřadu do italštiny na městských úřadech, zámcích a  dalších slavnostních místech

Jak probíhá svatba s Italem?

Pokud je jeden ze snoubenců Ital a  neovládá český jazyk, je nutné aby u svatebního obřadu byl přítomen soudní tlumočník (italského jazyka) zapsaný v seznamu tlumočníků. Stupeň zvládnutí českého jazyky závisí na posouzení matrikáře. Úředník matričního odboru příslušné obce rozhodne zda snoubenec může obřadu porozumět. Toto pravidlo platí i pro církevní obřady. U církevních obřadů může být někdy tímto tlumočníkem do italštiny sám kněz.

Svatba s italem nebo italkou

Pokud italský snoubenec neovládá český jazyk je obřad tlumočen soudním tlumočníkem italštiny.

Listiny, které je třeba matrice předložit ke sňatku s občanem Itálie

  • rodný list 
  • doklad o státním občanství (cestovní pas)
  • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (vydá příslušný úřad státu, jehož je žadatel/ka občanem).
  • potvrzení o osobním stavu a bydlišti, vdovec nebo vdova předloží úmrtní list zemřelého manžela/ky, rozvedený nebo rozvedená předloží pravomocný rozsudek o rozvodu.

Další informace 

Všechny doklady musí být přeloženy úředním překladatelem italštiny do českého jazyka. Se státy, s nimiž není uzavřena mezistátní dohoda, je nutno všechny doklady superlegalizovat na ZÚ ČR v příslušném státě, nebo je nutno tyto doklady ověřit apostilní doložkou státu, který doklad vydal. 

Svatba v zahraničí (Itálii) 

Postup při registraci sňatku uzavřeného v zahraničí

Sňatek uzavřený před úřady cizího státu se registruje formou zápisu do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno – střed. Žádost o zápis do zvláštní matriky lze podat prostřednictvím kteréhokoli matričního úřadu na území České republiky (v hl, m. Praze úřady městských části Praha 1 – 22) nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, případně přímo u Úřadu městské části Brno – střed.

Žádost o registraci se podává na příslušném tiskopisu, který žadatel vyplní ve spolupráci s úřadem, u něhož bude podána.

K žádosti se přiloží:

1)    cizozemský oddací list – z Itálie

– opatřený úředním překladem do českého jazyka – optimální je pořídit překlad soudním tlumočníkem na území České republiky. Jestliže je žádost podávána prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR, lze požádat zastupitelský úřad o ověření správnosti překladu pořízeného v zahraničí.

 2 ) doklad o státním občanství České republiky – státní občanství lze doložit občanským průkazem, cestovním dokladem, osvědčením nebo potvrzením o státním občanství České republiky

3)    další doklady, které jsou potřebné k ověření správnosti matričních skutečností zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat doklady uvedenými v bodech 1 nebo 2 – tyto doklady se liší podle okolností jednotlivého případu (jedná se např. o rodné listy manželů, rozsudky o rozvodu předchozího manželství apod.). Přesné instrukce žadateli sdělí matriční úřad, u něhož bude podána žádost o registraci.

Po zápisu manželství do zvláštní matriky bude žadateli vystaven český oddací list, který je nezbytný pro vydání nového občanského průkazu (změna rodinného stavu, event. změna příjmení) nebo nového cestovního dokladu.

Poznámka: Upozorňujeme, že cizozemský matriční doklad se po zápisu manželství do zvláštní matriky žadateli nevrací. Je proto vhodné pořídit pro účel registrace ověřenou kopii oddacího listu (nejdříve však poté, co je připojeno vyšší ověření) nebo vyžádat při uzavření manželství jeden originál oddacího listu navíc.

Užitečné odkazy:

www.stred.brno.cz – web Úřadu městské části Brno – střed – matrika manželství uzavřených v cizině

NEJČASTĚJŠÍ PŘEKLADY DO ITALSKÉHO A PŘEKLADY Z ITALSKÉHO JAZYKA

Nejčastěji požadovaný soudní překlad ve směru čeština italština je:

MATRIČNÍ DOKLADY

rodný list, oddací list, výpis z rejstříku trestů, rozhodnutí soudu, rozsudek o rozvodu manželství, protokol o ekologické likvidaci vozidla,  žaloba, vysvědčení, vysokoškolský diplom, potvrzení o zaměstnání a o jeho době,

DOKLADY O STUDIU

prohlášení

Nejčastější italské překlady

nejčastější italské překlady

o shodě dovezených pneumatik, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, úmrtní list, výpis z katastru nemovitostí, vysvědčení o maturitní zkoušce, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, souhlas farnosti se křtem, osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

DOKLADY PRO POJIŠŤOVNU

potvrzení o době praxe pro živnostenský úřad pro povolení živnosti hostinská činnost,  podklady pro soud, průkazka zdravotní pojišťovny, úřední záznam o podaném vysvětlení,

TECHNICKÝ PRŮKAZ VOZIDLA

osvědčení o registraci daňového identifikačního čísla, jmenovací dekret znalce, lékařská zpráva, osobní dopis, dopis právnímu zástupci, maturitní vysvědčení, předvolání svědka, prohlášení o ztrátě dokladů, bankovní příkaz, potvrzení o provedené platbě, faktura, výpis z účtu, osvědčení o vlastnictví řidičského průkazu, změna údaje v registru, osvědčení o rekvalifikace, potvrzení o bydlišti, potvrzení o době zaměstnání;

ROZSUDKY

rozsudek jménem republiky, usnesení krajského soudu, žaloba o zaplacení, seznam hostů v hotelu, voucher -poukázka na služby, e-mail, prohlášení

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

technický průkaz vozidla, potvrzení o bezdlužnosti, počet let absolvovaného studia, potvrzení nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění, potvrzení o ošetření na stanici první pomoci v Itálii.

Kontakt

Kontaktujte profesionálního tlumočníka italštiny, který překládá a tlumočí každodenně již více než 10 let a svůj obor opravdu zná.

martina@donzello.cz

+420 775 933 382 (také whatsapp)

Uruguayská 20, Praha 2

na objednání