Určení otcovství

provádí společně oba budoucí rodiče,

pokud nejsou manželénejčastěji v době před narozením dítěte

v případě, že jeden z rodičů neovládá český jazyk, určení se koná za přítomnosti soudního tlumočníka italštiny 

Informace pro rodiče při souhlasném prohlášení rodičů.

Na základě souhlasného prohlášení rodičů získává muž, který byl takto určen jako otec dítěte, rodičovskou zodpovědnost  k dítěti.  Podmínkou nabytí rodičovské zodpovědnosti je, že muž určený jako otec dítěte má plnou způsobilost k právním úkonům. V případě souhlasného prohlášení o určení otcovství k dosud nenarozenému dítěti jsou účinky souhlasného prohlášení vázány na podmínku, že se dítě narodí živé.

Rodičovská zodpovědnost je souhrnem práv a povinnosti rodiče při péči o nezletilé dítě, zejména při péči o jeho zdrávi a jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj,  při zastupováni nezletilého dítěte a při správě jmění dítěte. Součásti rodičovské zodpovědnosti je také vyživovací povinnost rodiče k dítěti, která trvá až do doby dokud dítě není schopno se samo živit,  Rodič je povinen plnit vyživovací povinnost podle svých možnost, schopností a majetkových  poměrů. Při určení rozsahu vyživovací povinnosti rodičů se přihlíží také k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu a nedohodnou -li se o úpravě výchovy a výživy dítěte, může soud i bez návrhu rozhodnout komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá na to, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnost a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů. Při určení výživného na dítě přihlédne soud k odůvodněným potřebám dítěte, jakož i k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného rodiče.

Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce po dobu dvou let přispívat přiměřeně na úhradu její výživy,  jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím.  Muž, jehož otcovství bylo-určeno souhlasným prohlášením rodičů, může své otcovství před soudem popřít, avšak jen pokud je vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte a dokud neuplyne šest měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno. V případě, že bylo takto určeno otcovství k dítěti dosud nenarozenému, neskončí lhůta pro popření otcovství před uplynutím šesti měsíců od narození dítěte.

Také matka dítěte může ve stejně lhůtě popřít, že je otcem dítěte muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů.

Jestliže uplynula lhůta stanovená pro popření otcovství jedním z rodičů, může podat návrh na popření otcovství proti otci, matce a dítěti nejvyšší státní zástupce, vyžaduje-li to zájem dítěte. Před uplynutím lhůty stanovené pro popření otcovství může nejvyšší státní zástupce podat návrh na popření otcovství muže, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale který nemůže být otcem dítěte, je­li to ve zřejmém zájmu dítěte a v souladu s ustanoveními zaručujícími základní lidská práva.

určení otcovství občanem itálie

se provádí na matrice před narozením dítěte 

Tlumočník italštiny určení otcovství

(někdy také sepsání otcovství)

V případě, že rodiče dítěte nejsou oddáni, je nutné provést Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů před jakýmkoliv matričním úřadem v České republice. POKUD JEDEN Z RODIČŮ NEOVLÁDÁ ČESKÝ JAZYK, MUSÍ BÝT U JEDNÁNÍ PŘÍTOMEN SOUDNÍ TLUMOČNÍK.

Doklady, které je nutno předložit 

  • rodný list otce (originál opatřený apostilou a přeložený soudním tlumočníkem)
  • rodný list matky
  • doklady totožnosti, příp. povolení k pobytu
  • těhotenský průkaz
  • příp. rozsudek o rozvodu, úmrtní list

Kde lze uznání otcovství provést?

 – Na jakémkoliv matričním úřadu.

– Úřední hodiny bývají obvykle v pondělí a ve středu v časech 8- 17 případně 18 hod.

Jak dlouho to trvá?

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů za přítomnosti tlumočníka italština obvykle trvá 30 minut. 

O souhlasném prohlášení rodičů je sepsán zápis, který podepíše také soudní tlumočník italštiny a opatří svým razítkem.

POKUD NEDOJDE K URČENÍ OTCOVSTVÍ PŘED NAROZENÍM DÍTĚTE, DÍTĚ NEMŮŽE DOSTAT PŘÍJMENÍ PO OTCI!

 

 

jak určit otcovství k nenarozenému dítěti, když je budoucí otec ital

Soudní tlumočník italštiny se s budoucími rodiči účastní sepsání zápisu.

KOLIK URČENÍ OTCOVSTVÍ STOJÍ

sepsání zápisu je bezplatné, hradí se pouze odměna tlumočníka do italského jazyka

DALŠÍ DĚTI-občan Itálie

když se rodičům narodí další společné děti, musí být určení otcovství opět přítomen soudní tlumočník z Prahy

2 TLUMOČNÍCI

pokud ani druhý z rodičů neovládá český jazyk, musí se kromě tlumočníka italštiny dostavit tlumočník jazyk,a , který druhý rodič ovládá

Rodný list

rodný list budoucí rodiče (Itala) musí být opatřen úředním překladatalem italštiny do českého jazyka 

POZDNÍ URČENÍ OTCOVSTVÍ

pokud rodiče neprovedou určení otcovství před narozením, mohou tak učinit do 30 dnů od narození, v opačném případě dítě bude užívat příjmení matky

Ing. Martina Donzello

Kontaktujte profesionálního tlumočníka italštiny, který překládá a tlumočí každodenně již více než 10 let a svůj obor opravdu zná. Neplatíte žádné agenturní poplatky za zprostředkování.

martina@donzello.cz

+420 775 933382 (také whatsapp)

Uruguayská 20, Praha 2

po dohodě

Open chat