Kdo je soudní tlumočník italštiny

Soudní tlumočník italštiny

Kdo je soudní tlumočník

soudní tlumočník italštiny

soudní tlumočník italštiny

Soudní tlumočník je překladatel jmenovaný Krajským soudem, oprávněný provádět ověřené překlady do italštiny.

Tlumočník jazyka italského (oficiální název) musí splnit řadu kritérií  – vzdělání a dlouholetá praxe v oboru překlady a tlumočení.

 

Překladatel jazyka italského se prokazuje průkazem a občanským průkazem. Na Váš ověřený  překlad z italštiny připojí pečeť soudního tlumočníka italštiny.

 

K jakým účelům slouží překlad do italštiny s ověřením?

Překlad  s ověřením žádají především orgány veřejné správy (tuzemské, tak zahraniční), které na základě  tohoto soudního překladu pracují s dokumenty v cizím jazyce. Jedná se o matriční úřady, finanční úřady, úřady sociálního zabezpečení, soudy apod. Někdy je však mohou vyžadovat i soukromé firmy, např. pojišťovny,  banky, letiště apod. Nejčastější překládané a také ověřované dokumenty patří rodné listy, úmrtní listy, pověření,  plné moci, smlouvy, doklady o zaměstnání, živnostenské listy atd.Často se však jedná i o smlouvy, normy, certifikáty, prohlášení o shodě, výpisy z různých druhů registrů atd.

 

Kdo může být soudním tlumočníkem? /tlumočníkem jazyka italského/

Jmenování soudním tlumočníkem upravuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Prováděcím předpisem k tomuto zákonu je vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na jmenování tlumočníkem může podat státní orgán, případně organizace, u níž pracuje osoba přicházející v úvahu pro jmenování; o jmenování tlumočníkem může požádat i uchazeč sám. Písemná žádost o

jmenování se podává u krajského soudu příslušného podle místa trvalého bydliště uchazeče (v Praze u Městského soudu).

Po svém jmenování tlumočník skládá slib, je zapsán do seznamu znalců a tlumočníků příslušného krajského soudu a obdrží tlumočnický deník spolu s potvrzením, které ho opravňuje dát si vyhotovit tlumočnickou pečeť. Tlumočnický deník se 1x ročně předkládá ke kontrole příslušnému krajskému soudu – oddělení pro znalce a tlumočníky – spolu s výkazem, kde se pro statistické účely uvádí počet provedených  tlumočnických úkonů. Termín předkládání deníku si stanovují jednotlivé krajské soudy individuálně.