Časté dotazy FAQ

Odpovědi na nejčastější otázky z oblasti soudních překlady do italštiny a z italštiny

Kdo je soudní tlumočník s právem provádět ověřené překlady? 

Soudní tlumočník italštiny je osoba jmenovaná soudem na základě zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Prováděcím předpisem k tomuto zákonu je vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Soudní tlumočník italštiny s právem provádět úřední překlad je zapsán v seznamu soudu místně příslušnému jeho bydlišti.

Co je to ověřený (soudní/úřední) překlad?

Ověřený překlad českého nebo italského dokumentu je pouze překlad, který vyhotovil  soudní tlumočník italštiny. Ostatní osoby nejsou oprávněny ověřený překlad provádět. Stejná pravidla platí i pro tlumočení úředních aktů, jakými jsou třeba soudní jednání, svatební obřady nebo třeba uznání otcovství a další matriční úkony.

Jak vypadá ověřený překlad z cizího jazyka? V tomto  případě z italštiny? 

Soudní tlumočník italštiny k originálu či ověřené kopii dokladu připojí jím provedený úřední překlad a tlumočnickou doložku. V doložce soudní tlumočník prohlásí, že překlad textu souhlasí s přiloženým dokumentem a připojí otisk pečeti (razítka).Ve výjimečných případech lze provést překlad dokumentu, který není originálem ani ověřenou kopií. 

Dove posso fare una copia certificata del documento di cui ho bisogno per fare una traduzione certificata in italiano. Traduzione certificata dall'italiano?

Listinu, kterou necháváte soudnímu tlumočníkovi přeložit a ke které je připnut ověřený překlad do italštiny nebo ověřený překlad z italštiny do češtiny, musíte obvykle odevzdat příslušným úřadům a tím o ní nenávratně přijdete. Abyste předešli ztrátě dokladu je možné si Váš originál dokladu ponechat (nejčastěji rodný list, vysvědčení apod. ), a nechat si vyhotovit úřední překlad ověřené kopie tohoto dokladu. Kopie listin ověřují notáři, někteří advokáti, všechny pošty a obecní a městské úřady (v rámci poboček CZECH POINT)..

Che cos'è un'autentica superiore / superlegalizzazione?

Super legalizzazione o verifica superiore. Esecuzione della super legalizzazione di un documento pubblico straniero, ovvero la sua disposizione mediante una clausola di legalizzazione dell’ambasciata della Repubblica Ceca, che conferma che il documento è stato emesso o verificato da una persona autorizzata, resp. autorità competente. La super legalizzazione di un atto pubblico straniero consiste nel verificare l’autenticità delle firme e delle impronte dei timbri e dei sigilli ufficiali su questo atto pubblico. La super legalizzazione non è richiesta se previsto da un accordo internazionale al quale la Repubblica ceca è vincolata. Un tale trattato internazionale è, ad esempio, la Convenzione sull’abolizione del requisito di verifica degli strumenti autentici stranieri del 5 ottobre 1961, che ha rimosso il requisito di super legalizzazione tra gli Stati contraenti e lo ha sostituito con una clausola speciale chiamata Apostille. In questo caso, il documento non deve essere verificato dall’ambasciata della Repubblica Ceca all’estero, ma la verifica finale viene eseguita nel paese in cui è stato rilasciato il documento, il cosiddetto organo apostille. Le informazioni sulla necessità della super legalizzazione o della messa in sicurezza di un’apostille possono essere reperite tramite un’indagine telefonica presso l’ambasciata della Repubblica ceca. A volte non è necessario verificare affatto il documento. Si tratta di casi in cui si applica un accordo internazionale bilaterale nelle relazioni tra la Repubblica ceca e uno stato specifico, che regola l’esenzione dalla verifica. Un elenco di accordi di assistenza legale che disciplinano le esenzioni dalla verifica è disponibile sul sito web del Ministero della Giustizia, sezione Relazioni internazionali, Informazioni. Se è necessario presentare un documento rilasciato da un’autorità ceca in uno stato straniero, si consiglia innanzitutto di verificare se l’autorità a cui verrà inviato il documento richiede una verifica. In tal caso, quanto sopra si applica alla verifica in modo simile. Chiunque presenti un documento può richiedere la super legalizzazione. Se il richiedente una verifica superiore è un cittadino ceco e non ha la possibilità di richiedere una verifica preventiva direttamente dalle autorità competenti di uno Stato straniero o la sua domanda sarebbe associata a grandi difficoltà, può presentare domanda direttamente o tramite il dipartimento consolare del Ministero ceco per fornire le necessarie verifica con le autorità straniere e sulla super legalizzazione da parte dell’ambasciata. Deve impegnarsi a pagare i costi di elaborazione delle sue domande. Può essere richiesto di persona o per iscritto all’ambasciata.

Autentica di documenti che sono successivamente destinati alla traduzione in italiano da parte di un traduttore giurato della lingua italiana.

K nejčastěji ověřovaným listinám, které jsou legalizovány na referátu legalizace MZV patří:

1.     Matriční doklady (rodný list, úmrtní list, oddací list) a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Ø     duplikát rodného listu vydaný příslušným matričním úřadem dle místa narození v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb. (vzory matričních tiskopisů lze nalézt v příloze č. 2 k této vyhlášce) musí být předem ověřen úřadem s rozšířenou působností nebo krajským úřadem podle § 28 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Seznam těchto úřadů je stanoven vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů s rozšířenou působností (část druhá).

Ø     duplikát oddacího listu vydaný příslušným matričním úřadem dle místa uzavření sňatku v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb. (vzory matričních tiskopisů lze nalézt v příloze č. 2 k této vyhlášce) musí být předem ověřen úřadem s rozšířenou působností nebo krajským úřadem podle § 28 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Seznam těchto úřadů je stanoven vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů s rozšířenou působností (část druhá).

Ø     duplikát úmrtního listu vydaný příslušným matričním úřadem dle místa úmrtí v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb. (vzory matričních tiskopisů lze nalézt v příloze č. 2 k této vyhlášce) musí být předem ověřen úřadem s rozšířenou působností nebo krajským úřadem podle § 28 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Seznam těchto úřadů je stanoven vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů s rozšířenou působností (část druhá).

Ø     vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželstvívydané příslušným úřadem dle místa posledního trvalého bydliště v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb. (vzory matričních tiskopisů lze nalézt v příloze č. 2 k této vyhlášce) musí být předem ověřen úřadem s rozšířenou působností nebo krajským úřadem podle dle § 28 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Seznam těchto úřadů je stanoven vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů s rozšířenou působností (část druhá).

Příklad:  rodný list a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydané Městským úřadem v Českém Brodu ověří Krajský úřad Středočeského kraje v Praze,
oddací list vystavený Úřadem městské části v Praze 1 ověří Magistrát hlavního města Prahy.

2.     Doklady o studiu – originály studijních dokladů nebo jejich kopie, jejichž pravost je ověřena notářem či obecním úřadem musí být poté ověřeny na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 7, 118 01 Praha 1, tel.: 257 193 111.

3.     Zdravotní doklady – musí být předem ověřeny Ministerstvem zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 10 Praha 2, tel.: 224 972 101.

4.     Rejstřík trestů – na základě žádosti o výpis z Rejstříku trestů je možné požádat na Rejstříku trestů ČR, Soudní 1, Praha 4, tel.: 244 006 111, o výpis z evidence Rejstříku trestů. Tento elektronický výpis musí obsahovat v levém dolním rohu otisk hranatého razítka v modré barvě. Výpis v této podobě může být následně ověřen na referátu legalizace KO MZV ČR.

5.     Obchodní listiny (faktury, osvědčení o původu zboží atd.) – musí být potvrzeny nebo vidimovány Hospodářskou komorou ČR, Freyova 27, Praha 9, tel.: 266 721 378, 266 721 370.

6.     Listiny vydané finančními orgány– informaci naleznete na webové stránce Ministerstva financí ČR – www.cds.mfcr.cz

Pokud je původní listina již pro stát působnosti opatřena potřebnými ověřeními (legalizačními doložkami či apostilní doložkou), lze na žádost ověřit i její úřední překlad vyhotovený soudním znalcem – překladatelem zapsaným u kteréhokoliv soudu v ČR.. Následuje vyšší ověření Ministerstvem spravedlnosti a ověření referátem legalizace konzulárního odboru MZV.

Referát legalizace MZV vyměřuje v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatek za vyšší ověření listiny (tzn. za ověření otisků úředních razítek a úředních podpisů) vydané příslušným orgánem ČR ve výši 100,- Kč ve formě kolkové známky (k dostání na každé pobočce České pošty, a.s.).

MATRIMONIO DI UNA CECA CON UN ITALIANO, MATRIMONIO DI UN CECO CON UN'ITALIANA

Pokud jeden ze snoubenců neovládá český jazyk, musí být svatební obřad tlumočit soudní tlumočník do italštiny.

Italský/á občan/ka který, má v úmyslu vstoupit do manželství s občanem/kou ČR na území České republiky, musí zažádat na velvyslanectví Itálie V Praze (přibližně měsíc před plánovaným sňatkem) tzv. Nulla Osta (Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství). K jeho získání jsou nezbytné následující doklady:

1)      Výpis z rodného listu (ve kterém figurují jména obou rodičů) vydaný příslušným italským obecním úřadem (popř. zápisem do AIRE), opatřený apostilou z Prefektury a přeložený
do českého jazyka soudním tlumočníkem.

2)      Souhrnné osvědčení (obsahující potvrzení o občanství, trvalém pobytu a svobodném stavu) vydané italským obecním úřadem místa trvalého bydliště (popř. zápis v AIRE) opatřený tzv. apostilou z Prefektury a přeložený soudním tlumočníkem  do češtiny.
Poznámka: Občané zapsaní v AIRE si mohou vyžádat toto osvědčení (ve formě třech jednotlivých osvědčení o svobodném stavu, občanství a trvalém pobytu, a po zaplacení příslušných poplatků) přímo na zdejším velvyslanectví: v tomto případě místní úřady přijmou takto vystavený doklad i bez apostilní doložky.

Výše zmíněné doklady budou navráceny žadateli spolu s osvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství a následně je předložit danému obecnímu úřadu, před kterým se bude sňatek uzavírat.

Český/á snoubenec/ka musí předložit i následující dokumenty, které budou uchovány
na velvyslanectví:

1)      rodný list;

2)  osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství obsahující záznam o občanství, místě bydliště a svobodném stavu.

Poznámka: Na rozdíl od manželství uzavřeného v Itálii, pro manželství uzavřené před kompetentním úřadem v České republice, není nutná svatební ohláška.

Jakmile bude manželství uzavřeno, je nezbytné zažádat na tomto velvyslanectví o jeho přepis na příslušném italském obecním úřadu. K tomu je nutné předložit na konzulárním oddělení: oddací list (originál) vystavený českým matričním úřadem, orazítkovaný Krajským úřadem* a apostilovaný Ministerstvem zahraničních věcí ČR, vyplněnou žádost (lze stáhnout na těchto stránkách v sekci Formuláře) a doklad o totožnosti.

* V případě uzavření sňatku na území hlavního města Prahy a Brna jsou kompetentními úřady Magistrát HL.M. Prahy a Magistrát M. Brna.

 

MATRIMONIO DI UN ITALIANO CON UNA CECA, MATRIMONIO CON UNA CECA - AIRE

Italský/á občan/ka s trvalým pobytem v ČR a zapsaný v AIRE, který má v úmyslu uzavřít manželství s občanem/kou ČR v Itálii, musí, společně se svým snoubencem/kou, zažádat na konzulárním oddělení velvyslanectví Itálie v Praze o svatební ohlášku.

Svatební ohlášky zůstanou vyvěšené na nástěnce konzulárního oddělení minimálně po dobu
11 dní a poté, po zaplacení příslušných konzulárních poplatků, bude vystaveno osvědčení
o právní způsobilosti k uzavření manželství (osvědčení o uskutečnění ohlášek), které je nutné předložit příslušnému obecnímu úřadu v Itálii, před kterým se bude sňatek odehrávat.

Český/á snoubenec/ka musí kromě platného dokladu o totožnosti předložit následující doklady:

1)      rodný list;

2)      osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Oba doklady musí být opatřeny vyšším správním ověřením z Krajského úřadu* a apostilou z Ministerstva zahraničních věcí ČR a přeloženy do italského jazyka soudním tlumočníkemuznaným velvyslanectvím Itálie v Praze.

Konzulární oddělení zajistí, po zaplacení příslušných poplatků, ověření podpisu tlumočníka.

Tyto dokumenty budou následně odevzdány příslušnému italskému obecnímu úřadu,
před kterým se bude sňatek odehrávat.

* na území hlavního města Prahy a Brna jsou kompetentními úřady Magistrát HL.M. Prahy a Magistrát M. Brna.

 

Cosa è la clausola dell'interprete giurato?

Doložka soudního tlumočníka je text, který soudní tlumočník opatří kulatým úředním razítkem a svým podpisem, kterým stvrzuje, že překlad souhlasí s přiloženým dokumentem. Tlumočnická doložka je napsána v jazyce do kterého se překládá. Je zde také uvedeno číslo, pod kterým soudní tlumočník italštiny  zapsal překlad do tlumočnického deníku.

Qual è la legalizzazione / verifica di un documento di studio destinato all'Italia?

Legalizace je uznání vysokoškolského vzdělání České republiky pro zahraniční. Legalizaci  dokladu o studiu určeného pro Itálii a ostatní země provádí Ministerstvo školství.

Qual è la pagina standard di traduzione italiano / Ceco?

Una pagina standard (in breve NS) è una pagina standardizzata di testo con una lunghezza di 1.800 caratteri (simboli e spazi) (a volte i tasti vengono usati erroneamente), che corrisponde a trenta righe di sessanta caratteri o circa 250 parole di testo ordinario. Le pagine standard sono utilizzate nelle traduzioni e nel giornalismo.

Procedura per la verifica dei documenti rilasciati o verificati da un'autorità della Repubblica ceca per il loro uso all'estero (fonte: MZV)

Se un documento pubblico emesso o verificato nell’ambito della sua autorità e competenza da un’autorità ceca o che è stato firmato prima di esso (di seguito denominato “documento”) deve essere riconosciuto all’estero, nella maggior parte dei paesi è necessario che questo documento sia fornito con una verifica più elevata. organo di amministrazione statale competente della Repubblica ceca e successivamente superlegalizzato dall’ambasciata dello stato in cui il documento deve essere utilizzato. Eccezioni all’obbligo di superlegalizzazione derivano da trattati internazionali. Su richiesta di un cittadino, al documento deve essere allegata una verifica più elevata da parte dell’organo di amministrazione dello stato centrale superiore all’organismo che ha emesso il documento (ad es. Ministero della giustizia, Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport, Ministero della sanità o Ministero della difesa), oppure un altro organo superiore di istanza (ad esempio un’autorità municipale). Successivamente, il dipartimento di legalizzazione del dipartimento consolare del ministero degli Affari esteri della Repubblica ceca allegherà la sua verifica più elevata all’elenco. Infine, il documento viene verificato dall’ambasciata dello stato in cui verrà utilizzato. La verifica presso un’ambasciata straniera si chiama superlegalizzazione. Un’eccezione all’obbligo di superlegalizzazione si applica se lo strumento deve essere utilizzato in uno stato con il quale la Repubblica ceca ha un accordo bilaterale pertinente. Un elenco di questi contratti è disponibile sul sito web del Ministero della Giustizia della Repubblica Ceca www.justice.cz. Se lo stato in cui verrà utilizzato il documento è parte della Convenzione dell’Aia sull’abolizione del requisito di verifica dei documenti pubblici esteri del 5 ottobre 1961, il Ministero degli affari esteri procede alla verifica finale del documento sotto forma della cosiddetta apostille. Nel caso di documenti emessi dalle autorità giudiziarie e di documenti emessi o certificati da notai, la verifica finale viene eseguita dal Ministero della Giustizia della Repubblica Ceca. La Convenzione dell’Aia sull’abolizione del requisito di verifica dei documenti pubblici stranieri è stata pubblicata dal Ministero degli Affari Esteri n. 45/1999 Coll. e le informazioni pertinenti sono disponibili all’indirizzo www.hcch.net.

Nabízím soudní překlady do italštiny  v oblasti Praha a okolí. 

Soudní tlumočník italština  – levný

Rychlé, levné a kvalitní překlady z italštiny v oblasti Praha. Tlumočník vykonává svou činnost v oblasti Praha a okolí.

martina@donzello.cz

+420775933382

kancelář: Uruguayská 20, Praha 2, 1.p.

dle dohody

Open chat